در تماس باشید

فرم تماس

اطلاعات تماس

 

نشانی دفتر: شیراز، خیابان فردوسی، مجتمع فردوسی، طبقه اول، واحد ۱۱۷

تلفکس : ۴-۳۲۲۳۷۸۵۲ (۷۱)۹۸ +    

نمابر : ۳۲۲۳۱۵۹۳-۳۲۲۳۳۴۷۰ (۷۱) ۹۸+

Email: info@agropars.com 

Website :www.agropars.com

نشانی نمایشگاه: شیراز، شهرگ گلستان، بلوار دهخدا

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس

www.farsfair.ir